Metro Apartments on King | Fact Sheet

Metro Apartments on King property information Fact Sheet, printable, downloadable information fact sheet about Metro Apartments on King, Sydney

 

Awesome location, fast check-in.
- Metro Apartments on King Gigi W, Agoda