Prev
Next

Metro Apartments on King | Fact Sheet

Metro Apartments on King property information Fact Sheet, printable, downloadable information fact sheet about Metro Apartments on King, Sydney

 

Great Location, Views and Clean As.
- Metro Apartments on King TamaraGeorgia, Trip Advisor